Stichting

Stichting

Hemelsbreed is de handelsnaam van “Stichting Leven in Schuytgraaf.

Administratieve gegevens

Stichting Leven in Schuytgraaf
KvK nummer: 61646571
RSIN: 8544.28.483
postadres: Betuwse Kwets 7
6846 HA Arnhem

Financiële gegevens

Facturen en declaraties kunnen verstuurd worden aan de penningmeester:
Penningmeester Hemelsbreed
Polluxstraat 210
6846 XP Arnhem
penningmeester@hemelsbreed.info
Rekeningnummer: NL55 INGB 0006 3397 26

Financiële verslaglegging

Financiële transparantie is voor Hemelsbreed van groot belang. We zijn een gemeenschap die voor een groot deel wordt gefinancierd vanuit giften van particuliere donateurs. Daarom geven wij helder inzicht in de inkomsten die we ontvangen en de uitgaven die we doen.

Voor gedetailleerd inzicht kunt u de volgende financiële stukken raadplegen:

Organisatie

Hoe is de organisatie vormgegeven?
Er is een stichtingsbestuur bestaande uit 3 personen. In 2022 zijn dit:

  • Maarten Brouwer, voorzitter
  • Sandar van Asperen, penningmeester
  • Maria Boes, algemeen bestuurslid

De sturing van de dagelijkse activiteiten wordt uitgevoerd door het leiderschapsteam.

In de oprichtingsakte staan de rollen van deze organen nader omschreven.

Beloningsbeleid

Bestuurders van Hemelsbreed hebben geen dienstbetrekking bij Hemelsbreed en ontvangen geen loon van de stichting. Bestuurders kunnen wel in aanmerking voor een vacatievergoeding. Deze vergoeding voorziet in de gemaakte kosten voor de bestuursactiviteiten. Deze vergoeding kan conform regelgeving maximaal EUR 250,- per bijeenkomst en per maand bedragen. Leden van de Raad van Toezicht of stuurgroep ontvangen geen vergoeding.

Vrijwilligersvergoeding

Het bestuur kan in situaties waarin mensen substantieel veel tijd vrijmaken en zich inzetten voor de activiteiten van Hemelsbreed een vrijwilligersvergoeding verlenen. Deze vergoeding zal nooit meer bedragen dan maximaal EUR 150,- per maand en EUR 1.500,- per jaar.